Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

Spotkanie wiejskie styczeń 2006

Spotkanie wiejskie w Kolanowicach - ciekawe plany na przyszłość..

W dniu 19 stycznia 2006 roku odbyło się spotkanie wiejskie. Celem spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami Kolanowic było omówienie planów i zamierzeń na rok 2006 oraz podsumowanie dotychczasowych działań. W zebraniu wzięło udział ponad 30 mieszkańców Kolanowic. Zebranie bardzo sprawnie poprowadził Henryk Baron. Rozpoczął je od krótkiego przypomnienia jakie działania były podejmowane na przestrzeni ostatnich 3 lat przez mieszkańców Kolanowic, a które inicjowane były przez Sołtysa i Radę Sołecką (dla przypomnienia od lutego 2003 roku działają w Kolanowicach nowe władze, w składzie: Sołtys - Robert Buchta, Rada Sołecka - Henryk Baron, Beata Moch, Dariusz Kowalski, Konrad Nikodem, Dariusz Stotko, Zygfryd Powroźnik.
Na początku działalności Rada Sołecka powzięła sobie za główny cel swojej działalności wyremontowanie świetlicy. Za radą wójta gminy wystąpiono wraz z kołem Mniejszości Niemieckiej o dofinansowanie tejąe inwestycji do Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Złożony wniosek został zaakceptowany i stamtąd otrzymano na remont świetlicy 50 tyś zł. W ramach tej inwestycji wymieniono okna wraz ąaluzjami zewnątrznymi, wyremontowano instalację centralnego ogrzewania, instalację wodno-kanalizacyjną, wyremontowano i wyposaąono sanitariaty oraz kuchnię. Następnie dzięki środkom Koła Mniejszości Niemieckiej w Kolanowicach zakupiono stoły i krzesła, stó0ł pingpongowy oraz 2 mikrofony bezprzewodowe. Drzwi wejściowe do świetlicy wykonał i zamontował stolarz mieszkający w Kolanowicach - Pan Halupczok. Ze środków Rady Sołeckiej zakupiono ponad 120 zestawów naczyń. Z tych samych środków zakupiono nowe siatki do piłki ręcznej i nożnej oraz kosiarkę do trawy. Utworzone zostały nowe boiska: do siatkówki i koszykówki oraz dzięki sponsorom wykonano nowe bramki na boisku do piłki ręcznej i nożnej oraz dwa kosze do koszykówki. W 2004 roku z pieniedzy sołeckich z okazji Św Mikołaja zakupiono grę "piłkarzyki", którą aż z Wrocławia przywiózł pan Konrad Nikodem.
Następnym wielkim wyzwaniem była obrona przedszkola przed likwidacją. Słowa prowadzącego: "z tego boju wyszliśmy obronną ręką" mówią same za siebie. W 2004 r zorganizowaliśmy jako cała wieś Dożynki Gminne i dzięki temu pozyskaliśmy oświetlenie boiska.
Ciągłością w działaniu nowej ekipy sołeckiej były kolejne dwa przedsięwzięcia - tradycja wodzenia niedźwiedzia oraz organizacja corocznego letniego festynu sportowego jako kontynuacja dzieła Pana Helmuta Nowaka. Ponadto Rada organizuje corocznie Świętego Mikołaja dla wszystkich dzieci w wieku szkoły podstawowej. Wśród innych zadań niemniej ważnych wymienić należy:

 • doprowadzenie do zmiany organizacji ruchu na "naszym Kolanowskim rondzie".
 • pomoc w uzyskaniu przez lata niemożliwych pozwoleń na wycinkę drzewa koło Państwa Linkert.
 • przekazanie całej dokumentacji dotyczącej Kaplicy Przedpogrzebowej księdzu Proboszczowi.
 • spowodowanie wykonania oświetlenie przeprawy mostowej od strony ul. Brzozowej.
 • wykonanie specjalnego miejsca do grillowania na boisku.
 • współpraca z Łubniańskim Ośrodkiem Kultury, dzięki której pozyskano profesjonalny sprzęt nagłaśniający, finansowane jest 1 etatu palacza w świetlicy oraz w 2004 roku współorganizowane były Jasełka.
 • w karnawale 2005 roku zorganizowano zabawę zaproszeniową.

W 2003 roku Kolanowice przystąpiły do Programu ODNOWA WSI, ale jak powiedziano: "w tym temacie musimy się podciągnąć i wiele nadrobić gdyż dzięki temu Programowi możemy wiele zyskać dla Kolanowic". W Kolanowicach organizuje się również od dłuższego czasu sekcja kajakowa, co prawda sprzęt jest na razie prywatny, ale rokowania na przyszłość są ciekawe. W ostatnim czasie nastąpiło ożywienie działalności kobiecej, nie tylko w okresie ważnych wydarzeń takich jak np. plecenie korony, ale także w miarę regularne "babskie spotkania w świetlicy przy kawie". Koordynatorem tych spotkań jest Pani Alina Buchta. Na koniec stwierdzono, iż rzeczą, która na pewno przyczynia się do promocji Kolanowic jest strona internetowa, zawierająca wiele cennych informacji o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Kolanowic. Drugim i zarazem najważniejszym punktem spotkania było omówienie planów na rok 2006. W najbliższej przyszłości (podjęto już odpowiednie działania), na boisku tworzy się lodowisko. Pod koniec stycznia planuje się zorganizować tzw. dzień seniora z okazji dnia babci i dziadka. Następnie 11 lutego zorganizowana będzie zabawa karnawałowa wzorem roku 2005. A później 25 lutego "wodzenie niedźwiedzia". Wśród innych zadań, których realizację planuje się w dalszej perspektywie to:

 • Powołanie Stowarzyszenia Rozwoju Kolanowic.
 • Organizacja DNI KOLANOWIC 2006.
 • Przecinka drzew nad Małą Panwią.
 • Przebudowa skrzyżowania w centrum wsi.
 • Oznakowanie nowych ulic.
 • Zatrudnienie bezrobotnych do prac na rzecz Kolanowic.
 • Odtworzenie rowu melioracyjnego i odprowadzenie wody z centrum wsi.
 • Wybudowanie placu zabaw dla dzieci.
 • Ogrodzenie boiska sportowego.
   

Szczególną uwagę poświęcono inicjatywie powołania Stowarzyszenia, którego działalność mogłaby pomóc w realizacji planów. Obecnie wiele instytucji, fundacji i agencji organizuje konkursy dla stowarzyszeń wspierających rozwój lokalny, z których można pozyskać dofinansowanie różnych projektów. Stwierdzono, iż należy podejmować różne próby pozyskiwania wsparcia na działalność skierowaną na szeroko rozumiany rozwój wsi. Celem działalności Stowarzyszenia musi być rozwój społeczno-gospodarczy wsi w tym w szczególności: pobudzanie lokalnej aktywności społeczno-gospodarczej; integracja społeczności wiejskiej; dbanie o obiekty użyteczności publicznej i estetykę wyglądu wsi; kreowanie i upowszechnianie wizerunku Kolanowic jako wsi atrakcyjnej turystycznie w kraju i za granicą; upowszechnianie sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu; rozwijanie kultury, oświaty i edukacji; rozwijanie zainteresowań dzieci i dorosłych; dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę nad zabytkami; upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach wsi; działanie związane z ochroną środowiska i ekologią. Natomiast cele te realizowane mogłyby być poprzez: realizację projektów i programów realizujących cele Stowarzyszenia, pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów i działalność statutową ze środków krajowych i europejskich; działalność edukacyjną, informacyjną i badawczą; organizowanie i udział w spotkaniach, imprezach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia; współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, i innymi organizacjami, instytucjami i środowiskami z Polski i zagranicy; zawieranie porozumień o wzajemnej współpracy; wydawanie katalogów i innych druków informujących i promujących Kolanowice; tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku; prowadzenie działań związanych ze sportem i rekreacją oraz tworzeniem i rozwojem baz do ich realizacji; podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych; przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i dorosłych oraz rozwijanie ich zainteresowań; organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych; działania na rzecz integracji społeczności; promowanie wsi oraz działalności Stowarzyszenia poprzez witrynę internetową. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim zrozumieniem i poparciem. W związku, z czym poddano pod głosowanie wniosek o akceptacji przez Zebranie wiejskie decyzji o utworzeniu Stowarzyszenia. W wyniku głosowania 31 osób było "za" (jedynie 2 osoby wstrzymały się od głosowania). Wybór ten stanowił pierwszy krok do utworzenia Stowarzyszenia. W kolejnych tygodniach zorganizowane zostanie spotkanie założycielskie Stowarzyszenia, na które mieszkańcy zostali już zaproszeni. Kolejnym ważnym tematem spotkania było omówienie obchodów DNI KOLANOWIC, które odbędą się 12-13.08.2006 r. Mieszkańcy zostali poproszeni o włączenie się do organizacji tej imprezy oraz poszukiwanie sponsorów. W związku z tym, iż jest to impreza w szczególności dla mieszkańców Kolanowic, planuje się, aby mieszkańcy w czasie obchodów DNI byli też gośćmi, w tym celu zamówione zostaną firmy, które zajmą się organizacją spotkania. Jednak mieszkańcy bardzo poproszeni zostali o włączenie się aktywne w prace przygotowawcze.

Na zakończenie spotkania w ramach wolnych wniosków zgłoszono kilka postulatów, które zrealizowane zostaną w najbliższym czasie. Zgłoszono również postulat, aby częściej organizować takie spotkania, bo jak stwierdzono: "tak dużo się dzieje, a wielu z nas o tych działaniach nic nie wie".