Kolanowice Wieś aktywnych mieszkańców

OSP

1933 rok

W maju 1933 roku na jednym z zebrań wiejskich Rada Gromadzka wspólnie z mieszkańcami podjęła uchwałę o powołaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolanowicach (OSP).

Głównymi inicjatorami powstania OSP byli: ówczesny Sołtys - Stanisław Kozioł oraz Michał Mateja, który został pierwszym Komendantem Straży (w tym samym miesiącu odbył on specjalistyczne szkolenie w Nysie na Komendanta Straży Pożarnej).

Wielką aktywnością w powstawanie OSP wykazali się również: Bernard Mateja (późniejszy z-ca Komendanta), Jerzy Mocigemba, Franciszek Joniec, Eryk Borkowski, Jan Meteja, Gerhard Gielnik, Józef Komor, Karol Marsolek, Stefan Mateja, Franciszek Mateja, Stefan Pierzyna, Józef Pierzyna, Piotr Mateja.

Z funduszy gromadzkich zakupiono sikawkę, węże, a także mundury dla strażaków. Sprzęt składowany był wtenczas w szopie komendanta Michała Mateji.

Po uformowaniu się OSP, została przeprowadzona kontrola kolanowickiej jednostki przez "Kreisbrandmeistra" Kupkę. Pozytywne wyniki inspekcji spowodowały, że otrzymano zezwolenie na noszenie na mundurach pagonów.

Chrzest bojowy kolanowscy strażacy przeszli w gaszeniu pożaru stodoły w gospodarstwie Teodora Sowy w Kolanowicach oraz walki z pożarem w sztylowni w "Königshüttenwerk" (Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu). Brali udział również w wielu akacjach gaszenia pożarów w okolicznych lasach.

1946-1957 rok

W 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej i po powrocie wielu strażaków i działaczy, rozpoczęto na nowo odbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolanowicach. Na czele OSP stanął Józef Pierzyna, który został Komendantem.

Pierwszy powojenny skład Zarządu OSP tworzyli:

 •  Józef Pierzyna - Komendant

 • Józef Jończyk - Vice-Komendant ds. technicznych

 • Józef Niestrój - Vice-Komendant ds. kultury

 • Paweł Matyszok - Skarbnik i Sekretarz

 • Piotr Meteja - Gospodarz

Nowy Zarząd miał bardzo trudne zadanie, bowiem po przejściu frontu prawie cały sprzęt gaśniczy zaginął lub został zdewastowany. W Kronice OSP zapisano: "Węże ssawne są uszkodzone, brak jest węży tłocznych, sprzętu ochronnego, sprzętu burzącego, wiader. Na cokolwiek człowiek spojrzał, to wszystko było w stanie opłakanym". Z pomocą przyszły inne jednostki OSP, które przekazały pewne elementy sprzętu gaśniczego. Władze gminne przekazały także pewne środki finansowe, z które zakupiono mundury, które były bardzo skromne. Właściwie były to drelichy przeszyte z granatowych ubrań roboczych, brak było pasów bojowych, a za hełmy służyły stare poniemieckie hełmy. W czasie tym brak było fachowej przeszkolonej kadry, która mogłaby prowadzić ochotnicze straże pożarne. Strażacy należeli do młodego pokolenia, "stara wiara się wykruszyła, część nie powróciła z wojny, a część to byli starsi Panowie" czytamy we wspomnianej Kronice strażackiej.

W 1947 roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolanowicach został założony amatorski zespół teatralny. Zespół prowadził ówczesny komendant Józef Pierzyna oraz Vice-Komendant ds. Kultury Józef Niestroj. Wystawiono kilka sztuk, pomimo iż, działał tylko przez jeden sezon.

W roku 1952 amatorski zespół teatralny odrodził się pod przewodnictwem Józefa Pierzyny oraz Feliksa Fierka. Zespół ten działał do 1958 roku.

W latach 1946-1952 nie było dużo pożarów, jedynie w 1949 i 1950 roku gaszono pożary stodół w sąsiedniej wsi Węgry. W 1952 roku gaszono dwa pożary w Kolanowicach, palił się dom mieszkalny rodziny Sorówka oraz stodoła rodziny Grala.

W 1952 roku odbyły się pierwsze Gminne Zawody Pożarnicze, które odbyły się w Jełowej. Startowały trzy jednostki: OSP Łubniany, OSP Jełowa i OSP Kolanowice. Sekcja OSP Kolanowice startowała w następującym składzie: Józef Pierzyna, Feliks Fierek, Jerzy Barczyk, Ryszard Jonczyk, Roman Marsolek, Teodor Polok, Gerhard Jonczyk, Józef Polok, Gerhard Borkowski. Najszybsza i najsprawniejsza okazała się Ochotnicza Straż Pożarna z Kolanowic, która zwyciężyła w I-wszych Gminnych Zawodach Strażackich. W nagrodę Komendant Józef Pierzyna ufundował beczkę piwa, a "z gestu Komendanta wszyscy członkowie byli bardzo zadowoleni" zapisano w Kronice.

W kronice odnotowano szczególnie rok 1957, kiedy to OSP Kolanowice brała udział w gaszeniu groźnego pożaru w Masowie. Palił się budynek mieszkalny, stodoła, chlewnie, szopy i "nawet drewniany płot". Akcja ratownicza była bardzo skomplikowana, brak było wody gaśniczej, którą trzeba było dowozić z oddalonych o 2 km Łubnian.

W tym czasie najaktywniejszymi strażakami byli: Józef Polok, Helmut Powroźnik, Feliks Vierek, Gerhard Borkowski, Jerzy Barczyk.

1958-1961 rok

W latach 1958-1961 skład Zarządu OSP Kolanowice uległ zmianie, inne były już także nazwy funkcji sprawowanych przez strażaków:

 • Józef Pierzyna - prezes OSP

 • Feliks Fierek - naczelnik

 • Józef Janus - sekretarz

 • Jan Joniec - skarbnik

 • Joachim Świerc - gospodarz

 • Zygfryd Pierzyna - członek

 • Józef Joniec - członek

W skład Komisji Rewizyjnej należeli: Helmut Powroźnik - przewodniczący, oraz dwaj członkowie: Roman Marsolek i Jerzy Barczyk.

Były to jedne z najcięższych lat funkcjonowania OSP Kolanowice. Starsi członkowie odchodzili, a młodzi nie byli zainteresowani wstępowaniem do OSP. Podstawowymi przyczynami tej sytuacji był zły sprzęt (w innych jednostkach sytuacja usprzętowienia była znacznie lepsza) oraz brak fachowej kadry.

1962 rok 

Rok 1962 był rokiem wielkich przemian dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolanowicach.

Na zebraniu w dniu 19 stycznia 1962 roku omawiano trudną sytuację OSP Kolanowice. Na zebraniu obecny był członek Powiatowego Zarządu OSP Jerzy Lypp, który "przyrzekł", że dołoży wszelkich starań, aby OSP Kolanowice otrzymała motopompę M200. Otrzymanie takiego sprzętu umożliwiłoby przekształcenie straży z typu konno-ręcznej na typ konno-ręczno-mechaniczny (z KR na KRM).

Na zebraniu tym wybrano nowy Zarząd, który na swoim pierwszym posiedzeniu postanowił wysłać Romana Marsolka na szkolenie kursowe do Raciborza, który po powrocie został nowym Naczelnikiem Straży.

Rozpoczęto wiele działań usprawniających: naprawiono ubrania ochronne, przeprowadzono remont sikawki. Otrzymano syrenę elektryczną oraz połączenie dzienno-nocne telefonu. Fundatorem syreny była Rada Gromadzka Węgry.

24 czerwca obietnica Jerzego Lyppy została zrealizowana, Kolanowice otrzymały motopompę typu M200. Pompa ta pochodziła od jednostki z Suchego Boru. Natomiast w wyniku likwidacji OSP w Koloni Gosławickiej otrzymano inny sprzęt: pasy bojowe z zatrzaśnikami i toporkami, 300 metrów węży tłoczonych typu "Cg", drabiny, hełmy.

W lipcu 1962 roku odbyły się zawody rejonowe w kategoriach KR-KRM i KM. Do zawodów strażacy z Kolanowic bardzo starannie się przygotowywali. Ćwiczenia odbywały się prawie codziennie po trzy godziny. Chętnych do udziału w zawodach było bardzo wielu, dlatego starannie wybierano zawodników.

Regulamin obejmowała trzy konkurencje: musztra, egzamin teoretyczny i ćwiczenia alarmowo-bojowe.

Zawody te były tak bardzo ważne dla społeczności, że w Kronice zapisano: "napięcie w ludziach było takie, że nie mogli doczekać się dnia i godziny rozpoczęcia zawodów". W kategorii grupy drugiej jednostek typu KRM (konno-ręczno-mechanicznych) startowały 2 sekcje: OSP Kępa i Kolanowice. Większe szanse na awans posiadała Kępa, ponieważ oni posiadali motopompę już dwa lata, a my trzy tygodnie. Jednak we wszystkich konkurencjach zespół z Kolanowic otrzymał więcej punktów i zwyciężył.

Sekcja występowała w składzie: Roman Marsolek, Jan Szweda, Joachim Świerc, Jerzy Barczyk, Karol Matyszok, Piotr Galus, Jan Mateja, Stanisław Wodarski, Engelbert Mateja, Ernest Mocigemba, Karol Sowa. Strażacy ci otrzymali świadectwa o przeszkoleniu I-go stopnia Strażaka Ochotnika.

W roku tym odnotowano także "Po tych przyjemnych wiadomościach były też smutne wydarzenia. Trzy tygodnie przed zawodami uległ wypadkowi Z-ca Naczelnika OSP Feliks Fierek, który po 4 dniach pobytu w szpitalu zmarł. Ochotnicza Straż pożarna w Kolanowicach poniosła wielką stratę".

Jesienią 1962 roku OSP Kolanowice startowały w zawodach powiatowych w Grudzicach. Jednostka z Kolanowic zajęła trzecie miejsce (na 4 startujące drużyny).

1963-1965 rok

W 1963-1965 roku nie nastąpiło wiele zmian. Założenia były takie same jak w latach wcześniejszych. W dalszym ciągu ważne było szkolenie kadry.

 W maju 1963 roku w zawodach rejonowych w Osowcu zajęto I-sze Miejsce w grupie II. W lipcu w Ozimku na zawodach powiatowych Kolanowice zajęły ostatnie 6 - te miejsce. Znów zacytujmy Kronikę w tórej zapisano: "było to bardzo wielkie zaskoczenie, bo Kolanowice były faworytami. Jeden błąd i było po wszystkim".

Maj 1964 rok - zawody rejonowe w Rzędowie i I-sze miejsce sekcji z Kolanowic. W zawodach powiatowych w Łubnianach - I miejsce. W skład drużyny mistrzów wchodzili: Roman Marsolek, Jan Szweda, Joachim Świerc, Karol Matyszok, Engelbert Mateja, Eryk Lotko.

W 1965 roku w zawodach rejonowych strażacy z Kolanowic znowu byli najlepsi i otrzymali prawo do startu w zawodach powiatowych. W zawodach powiatowych, które odbyło się na terenie lotniska w Polskiej Nowej Wsi, Kolanowice zajęły II-gie miejsce. W zawodach brali udział: Roman Marsolek, Jan Szweda, Zygfryd Pierzyna, Karol Matyszok, Engelbert Mateja, Eryk Lotko. 

1966-1968 rok

W tych lata nastąpiło dużo zmian w OSP, prawie na każdym walnym zebraniu wybierano nowy Zarząd.

W 1966 roku OSP Kolanowice gasiły pożar w swojej wsi, paliło się na posesji Piotra Galusa. W tymże roku w czasie zawodów rejonowych, które odbyły się z Rzędowie, grupa z Kolanowic zajęła I-wsze miejsce.

W każdym z tych lat sukcesywnie szkolili się poszczególni druhowie OSP z Kolanowic.

1969 - 1971 rok

Znowu nastąpiły zmiany w Zarządzie. Najważniejszym wydarzeniem w roku 1969 było przeszeregowanie straży pożarnej z typu KRM na typ KM. Przeszeregowanie było możliwe ponieważ otrzymano motopompę typu Leopolia 800. Konieczna była także wymiana węży ssawnych z 75 m/m na 110 m/m, pozyskano węże tłoczne typu Bg 75, rozdzielacz i prądownice. W większości sprzęt ten pochodził od OSP Węgry. Komenda Powiatowa w Opolu ponadto przekazała typowe ubrania ochronne i hełmy. Konieczne było także przeszkolenie strażaków.

1972 rok

Po raz pierwszy w historii drużyna z Kolanowic startowała w zawodach Powiatowych w kategorii KM 800. Zajęto IV-te miejsce na pięć drużyn startujących. Zespół z Kolanowic startował w składzie: Roman Marszolek, Joachim Świerc, Zygfryd Pierzyna, Engelbert Mateja, Karol Matyszok, Edward Mateja, Jerzy Powroźnik, Eryk Lotko.

1973 rok

Po zniesieniu Gromadzkich rad narodowych i powołaniu gmin, zmieniła się także struktura działania ochotniczych straży pożarnych. Na terenie gminy Łubniany rozpoczęła się większa rywalizacja. W 1973 roku pierwszy raz obyły się zawody o puchar Naczelnika Gminy. Najlepszą jednostką była OSP Kolanowice, zdobywając ten puchar.

1974 rok

Powołano grupę młodzieżową.

W 1974 roku otrzymano od Komendy Powiatowej w Opolu przyczepę 4-kołową, która umożliwiała przewóz całego sprzętu oraz załogi. Wystąpiły jednak komplikacje, jak zapisano w Kronice: "Przyczepę otrzymano, sprzęt ułożono, ale okazało się że przyczepa nie wejdzie przez bramę do remizy. Trzeba było dokonać przeróbki, poszerzyć oraz powiększyć wysokość bramy. Wszystkie prace wykonano w czynie społecznym."

W zawodach, które odbyły się w Kolanowicach o Puchar Naczelnika Gminy OSP Kolanowice drugi raz z rzędu były najlepsze. W zawodach tych wystartowała także grupa młodzieżowa, jednak z powodu awarii sprzętu sekcja nie wykonała zadania.

W kolejnych latach OSP Kolanowice nadal prężnie działała. Nie kontynuowano jednak już zapisów w kronice.

W latach 80-tych z różnych przyczyn, przede wszystkim z powodu wyjazdów do Niemiec oraz "zapomnienia przez gminę o Kolanowicach" OSP coraz słabiej działała.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolanowicach w latach 1933-1974 spisana w Kronice przez Romana Marszolka.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.